Signalflag A

SIGNALFLAG A

Søfartsstyrelsens notat:

ANVENDELSE AF SIGNALFLAG A :

I henhold til den internationale signalbog betyder bogstavssignaletet A:

"Jeg har dykker ude. Hold godt klar med langsom fart."

Det fremgår endvidere af de internationale søvejsregler, regel 27 sammenholdt med med regel 3, at et dykkerskib betragtes som et skib, der er begrænset i sin evne til at navigere. I henhold til søvejsreglerne, regel 18 skal andre skibe derfor holde klar af et sådant skib.

Herudover findes der i de danske bestemmelser for sejlads i de danske farvande (Bekendtgørelse nr. 779, af 18. august 2000), § 7 regler for passage og anvendelse af dykkerflaget.

Endelig har Søsportens Sikkerhedsråd udarbejdet en pjece for sikkerhed under rekreativ dykning.

Såvel anvendelsen af dykkerflaget som respekten for det bliver jævnligt bragt op, i særdeleshed når der er tale om sportsdykning. Sportsdykkere bør i størst muligt omfang vælge at dykke i områder, hvor faren er begrænset, og de ikke er til gene for den øvrige skibstrafik. Her tænkes i første omgang på at udføre dykninger uden for de internationale skibsruter. På den anden side må skibstrafikken naturligvis respektere dykkerflaget og holde godt klar af dykkerområdet. Der er også tale om situationer, hvor parterne må udvise sund respekt for hinandens virke.

Der findes ikke faste regler for, hvor stor afstand skibe skal holde til dykkerskibet/flaget, idet det naturligvis vil være individuelt fra skib til skib, hvor specielt skibets størrelse, fremdrivning og fart vil være parametre.

Set i lyset af at dykkeren ikke nødvendigvis befinder sig direkte under dykkerflaget, bør andre skibe dog altid som minimum holde sig i god afstand og altid mindst 50 meter fra flaget.

Der har været rejst flere straffesager, hvor fritidsdykkere har undladt at benytte dykkerflaget, henholdsvis når skibe er kommet for tæt på dykkerflaget. Undladelse af at benytte dykkerflaget medfører typisk en bøde i størrelsesordenen 500 - 1000 kr. Den seneste sag vedrørende manglede respekt af dykkerflaget vedrørte en speedbåd, der var helt inde på en afstand af 10 - 15 meter af dykkerflaget. Her blev der rejst sigtelsen mod skibets fører med krav om en bøde på kr. 4.000,- for at behandle sit skib i strid med godt sømandsskab. Den tiltalte valgte dog at vedgå et bødeforlæg, som grundet hans dårlige økonomi efterfølgende blev nedsat til kr. 2.000,-.

Der har i forbindelse med diskussionen i dykkerrådet også været talt om, hvilke krav der er til størrelsen af dykkerflaget, hvis man dykker fra en bøje eller lignende og ikke fra en båd.

Der er i dette tilfælde ikke tale om et skib, hvorfor der ikke er faste normer for flagets størrelse.

I Udvalget vedrørende rekreativ dykning har vi i samarbejde med dykkerorganisationerne lagt os fast på, at sikkerhedsafstanden skal være 50 m. Det må forudsættes, at man kan se flaget fra en passende større afstand. I områder, hvor der alene er fritidsfartøjer til stede, må den vel være på mindst 200 m. I andre farvande væsentligt større.

Man må derfor anbefale dykkerne at vurdere forholdene på dykkerstedet og for deres egen sikkerheds skyld at anvende så stort et flag, som muligt.


Det amerikanske dykkerflag
Anvendes i størstedelen af verden.

Signalflag A

 

Tilbage til tips